dilluns, 28 de febrer de 2011

SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU

Els electors/es que preveuen que en la data de la votació no seran al
municipi en què els correspon exercir el dret de vot o que no podran
personar-se, poden emetre el seu vot per correu, prèvia sol·licitud a la
Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, de la següent
forma:

- L’elector sol·licitarà de la corresponent Delegació, a partir de la
data de la convocatòria 29 de març i fins al desè dia anterior al de
la votació 12 de maig, una certificació d’inscripció al cens. Aquesta
sol·licitud es formularà a qualsevol oficina de correus, en un imprès
facilitat per la mateixa.

- Només en cas de malaltia o incapacitat, que cal acreditar per mitjà
d’un certificat mèdic oficial, la sol·licitud pot ser feta per una
persona autoritzada per una notaria o un consolat, per mitjà d’un
document que s’ha d’estendre individualment per a cada elector/a i en
el qual no poden constar diversos electors/es. Una mateixa persona
tampoc no pot representar més d’un elector/a. L’elector/a té dret a
l’expedició gratuïta dels documents mencionats.

- S’ha de presentar personalment la sol·licitud formalitzada i firmada
a qualsevol oficina de correus. És necessari el Document d’Identitat.
En cap cas no es pot admetre una fotocòpia del DNI. L’enviament per
correu ordinari no és vàlid.

- L’oficina del cens electoral corresponent remetrà per correu
certificat a l’elector, a partir del trenta-quatrè dia posterior a la
convocatòria 2 de maig i abans del sisè dia anterior al de la votació
15 de maig, al domicili que s’ha indicat a la sol·licitud, les
paperetes i els sobres electorals, junt amb la certificació
d’inscripció al cens, un sobre en el que figurarà la direcció de la
mesa on li correspon votar i un full amb les instruccions.

- L’avís de recepció acreditatiu de la recepció de la documentació
mencionada s’ha de firmar personalment, després d’acreditar-ne la
identitat.

- Una vegada que l’elector/a hagi triat el seu vot, l’introduirà en el
sobre de votació i el tancarà. Inclourà el sobre de votació i el
certificat en el sobre adreçat a la mesa i el remetrà per correu
certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les
eleccions 18 de maig. Aquest sobre no necessita franqueig.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada