dissabte, 9 de març de 2013

Ple Ordinari de 13 de març de 2013

Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dia 13 de març de 2013, a les 20:00 
PLE

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2013.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.
3. Donar compte específic de la resolució d’Alcaldia ratificada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 4 de març de les sol·licituds d’inclusió en el PUOSC 2013-2016.
4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern en sessions ordinàries de 4 i 18 de febrer de 2013 i 4 de març de 2013.
5. Informació de les regidories.

MOCIONS

6. Moció que presenta el Grup Municipal IMAGINA’T Sant Fruitós – AM, en defensa de l’autonomia local i del règim competencials local de la Generalitat de Catalunya.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

7. Desestimar el recurs de reposició interposats contra l’acord de ple de 12 de setembre de 2007 pel qual es determina el cost definitiu de les obres i les quotes definitives de les contribucions especials per raó de les obres de la xarxa de sanejament de Les Brucardes, a resultes de la notificació de nou de l’esmentat acord en compliment en compliment de la sentència núm. 305 de 15 d’octubre de 2012 del JCA núm. 13, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 30/2008-A i acumulats. Desestimar
la petició del retorn de l’import de les quotes de les contribucions especials indegudament ingressades.
8. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’Associació Radio Sant Fruitós per l’ús de les instal·lacions de la Radio municipal.
9. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2013.
10. Reajustament dels imports i les anualitats del contracte de subministrament de les emissores per la xarxa RESCAT.

CMI PROMOCIÓ TERRITORI

11. Concessió de beneficis fiscals a favor de particulars en relació a les obres de construcció de voreres.
12. Aprovació de les actes de les operacions de delimitació dels termes municipals de Talamanca i Manresa amb Sant Fruitós de Bages.
13. Aprovació del text refós del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Sant Fruitós de Bages en sòl no urbanitzable.
14. Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Comerciants "Sant Fruitós Comerç actiu" en la modalitat de concessió directa segons conveni aprovat per acord plenari de 10 d’octubre de 2012.

PRECS I PREGUNTES

Sant Fruitós de Bages, 8 de març de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada