dissabte, 15 d’octubre de 2011

Ple del dia 19 d'octubre de 2011

ORDRE DEL DIA

Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dia 19 d'octubre de 2011, a les 20.00 hores, per a tractar els assumptes consignats al següent ordre del dia. 

1. Aprovació de l'acta de la sessió del Ple anterior celebrada el 14 de setembre de 2011. 
   
  Control de l'acció de govern
   
  2. Donar compte dels decrets dictats per l'Alcaldia des del 10 de setembre fins el 14 d'octubre de 2011.
  3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a les sessions de 25 de juliol, 9 i 19 de setembre i 3 d'octubre de 2011.
  4. Donar compte especifica de la resolució de L'alcaldia sobre modificació d'horari de convocatòries de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
  5. Donar compte dels informes de reparament de la Intervenció municipal.
      Alcaldia
  6. Presa de possessió del nou regidor Sr. Xavier Racero Esquius.
  Mocions
  7. Moció del grup municipal de CIU per tal d'incentivar l'acabament de totes les voreres del municipi dins de l'àmbit urbà. 
  8. Moció del grup municipal de CIU per tal d'imposar el nom de Carles Checa Carrera al pavelló d'esports municipal.
  9. Moció del grup municipal de CIU per tal de sol·licitar una reducció dels ingressos dels regidors al mes de desembre de 2011.
  CMI de Presidència i Serveis Centrals
  10. Concertar una operació de préstec per un import de 334.000 € amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa. Acceptació de subvenció dels interessos en el marc del Programa de Crèdit Local destinat a finançar el pagament de les quanties determinades en sentencies judicials.
  11. Concertar una operació de préstec per un import de 150.000,00 € amb la Caixa de Credit. Aprovació del model de conveni que regula el crèdit destinat a finançar el pagament de les quanties determinades en sentencies judicials.
  12. Modificació de crèdit núm. 10. Suplement de crèdit.
  13. Proposta de dictamen a adoptar pel Ple municipal per tal d'ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona (Sant Fruitós de Bages)
  14. Personació al recurs contenciós administratiu núm. 45912011, del JCA núm. 17, interposat pel Sr. Jordi Matamala Agúndez i altres 7, contra la resolució de 30 de juny de 2011 que desestima el recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 12 de setembre de 2007 que determina el cost i les quotes definitives de les contribucions especials de les obres de la xarxa de sanejament de la urbanització de Les Brucardes.
  15. Execució de sentencies judicials.
  16. Donar compte de l'informe de diagnosi economicofinancera corresponent a l'exercici 2010 elaborat pel Servei d'assistència a la gestió econòmica local de la Diputació de Barcelona. 
   
  CMI de Promoció del Territori
  17. Designació de nou representant municipal en la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.
  18. Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la parcel·la AR1 del Pla parcial Sant Isidre III.
  19. Aprovació de les actes d'ocupació i pagament en compliment de sentencies judicials.
  20. Actualització del representant municipal en la comissió mixta d'execució i seguiment del conveni pel desenvolupament d'accions de suport als polígons.
  21. Donar-se per assabentat el Ple i ratificar el contingut de l'informe elaborat pels serveis tècnics municipals relatiu a les concentracions comercials no recollides al PTSEC 2006-2009.
  22. Donar compte al Ple de l'informe d'aquesta Alcaldia en relació als recursos d'alçada presentats a la trama urbana consolidada i ratificar-lo.
  23. Donar compte de L'escrit tramès per la Direcció General d'ordenació del Territori i Urbanisme en relació al requeriment efectuat per aquest Ple en data 14 de setembre de 2011 referent a L'aprovació definitiva de la trama urbana consolidada de Sant Fruitós de Bages. 
   
  CMI de Serveis a la Ciutadania 
   
  24. Contracte d'arrendament del Teatre Casal Cultural.
  25. Acceptació de la subvenció per la llar d'infants municipal.
  26. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i les institucions públiques i entitats privades que formen part de la Ruta del sometent entre la comarca de l'Anoia i el Bages.
  27. Justificació del conveni de col·laboració amb l'entitat Festa en Festa per a la organització del bar de la Festa Major 2011. 
  28. Justificació del conveni de col·laboració amb l'associació Memorial Eduard Casajoana per a la celebració del Festival de Música Clàssica 2011.
  29. Aprovació de la prorroga del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la organització i el finaçament dels Serveis Socials Bàsics.
  30. Adhesió a l'acord del Ple del Consell Comarcal del Bages en relació a la convocatòria del Consell Rector del Consorci de Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès.
  PRECS l PREGUNTES 
   
  31. Pregunta de la Sra. Mercè Casals Martínez, com a portaveu de Convergència i Unió, en referència al detall de totes les despeses que ha sufragat l'Ajuntament en el muntatge i realització de l'acte d'homenatge a Carles Checa per celebrar el seu triomf com a Campió del Món de Superbikes 2011.
  32. Pregunta de la Sra. Mercè Casals Martínez, com a portaveu de Convergència i Unió, en referència al plantejament d'una reunió amb veïns de Torroella, La Rosaleda i Brucardes en relació a l'autobús escolar del migdia.
  33. Resposta a la pregunta formulada pel grup municipal CIU efectuada en el passat Ple sobre el cost de la Frankfurada 2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada