dimecres, 8 de febrer de 2012

Moció dels grups municipals sobre el col·lector de salmorres Cardona – Balsareny – Abrera.

Moció presentada per IMAGINA'T Sant Fruitós-AM i consensuada per tots els grups municipals en Junta de Portaveus. 

APROVADA: S’aprova per unanimitat dels 13 regidors assistents a la sessió.
El Ple coneix la moció conjunta de tots els grups municipals, acordada a la Junta de Portaveus, que el Sr. Agustí Masana i Santamaria presenta mitjançant la seva lectura:

REQUERIMENT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FI I EFECTE QUE S’INICIÏN AMB URGÈNCIA ELS TREBALLS PEL DESDOBLAMENT DEL COL.LECTOR DE SALMORRES CARDONA-BALSARENY-ABRERA I S'OBLlGUI A L'EMPRESA IBERPOTASH , S.A. A COMPLIR LES EXIGÈNCIES QUE VAN SER-L'HI IMPOSADES EN L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT EXTRACTIVA LOCALlTZADA ALS TERMES MUNICIPALS DE SALLENT I BALSARENY I SÚRIA.

Atès l’acord assolit entre els grups parlamentaris de CiU, PSC, ERC i ICV, en el marc del debat de política general de l’octubre de 2009, per tal que les obres de desdoblament del col.lector de salmorres CARDONA-BALSARENY-ABRERA s'iniciessin al llarg de l’any 2010.

Atès que ja estem a l’any 2012 i a dia d'avui, encara no s'ha exposat a informació pública el projecte del nou col•lector de salmorres.

Atès que el col.lector de salmorres actual és una instal.lació obsoleta, que va entrar en funcionament el setembre de 1988, ara fa 24 anys i malauradament, amb un manteniment molt deficient.

Atès els resultats de la campanya de mostreigs del 2010 (font: Programa de Qualitat Ecològica dels Rius, de la Diputació de Barcelona), i considerant només els valors de Conductivitat de l’aigua i Continguts en Clorurs, que mostren les mesures d'un desastre ecològic de dimensions extraordinàries i reiteradament mal valorades sanitària, ecològica i econòmicament:

Riu Cardener
Cardener L-42, abans de Cardona
Conductivitat = 657,00 S/cm
Clorurs = 53 mg CI/L

Cardener L-39, passat e/s Runams de Súria
Conductivitat = 1.601,00 S/cm
Clorurs = 673,70 mg CI/L

CardenerL-38, Sant Joan de Vilatorrada
Conductivitat = 1.696,00 S/cm
Clorurs = 289,50 mg CI-fL

Riu Llobregat
Llobregat L-67, Navàs
Conductivitat = 341,00 S/cm
Clorurs = 32,40 mg CI/L

Llobregat L-102, Pont de Vilomara
Conductivitat = 1.182,00 S/cm
Clorurs = 154,80 mg CI/L

Llobregat L-94, Abrera
Conductivitat = 1.206,00 S/cm
Clorurs = 217,20 mg CI/L

Atès que el retard en la construcció i instal·lació del nou col·lector de salmorres que transporta una part de les aigües salobres de les mines del Bages fins al mar és la principal causa que la zona humida de la Corbatera, a Sallent, continuï igual que fa dos anys. És a dir, danyada per la sal que hi va anar a parar després que el vell col.lector vessés quatre cops en dotze mesos, entre l’agost del 2008 i el juny del 2009.

Atès que en la Resolució de data 27 de juliol de 2007 el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va concedir l’autorització ambiental de l’activitat extractiva Emerika de l’empresa Iberpotash S.A., localitzada als municipis de Balsareny i Sallent.

Atès que dita autorització feia tot un seguit de requeriments a Iberpotash S.A. per tal de minimitzar els efectes dels runams salins sobre les aigües i el medi ambient en general.

Atès que Iberpotash S.A. ha fet cas omís a la majoria d'aquests requeriments.

Per tot l’anterior els grups municipals proposen:

Primer.- Exigir la construcció urgent i prioritària del "desdoblament del col.lector de salmorres" que es generen a la Conca Potàssica del Llobregat, com a mesura correctora i pal·liativa dels efectes letals sobre el medi ambient que tenen els continus vessaments.

Segon. Fer un requeriment per tal que la Generalitat exigeixi a Iberpotash S.A el compliment de les obligacions que van ser-li imposades en l’autorització ambiental de l’activitat extractiva Emerika localitzada als municipis de Balsareny i Sallent.

Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat, que, d'acord amb la legislació vigent, imposi les màximes sancions possibles a Iberpotash S.A. per incompliment reiterat de les obligacions contretes en l’autorització ambiental.

Quart.- Demanar trimestralment, al Departament de Territori i Sostenibilitat, un informe sobre el compliment de l'autorització ambiental de l’empresa Iberpotash S.A.

Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la Plataforma Prou Sal, A Iberpotash S.A, a l'Agencia Catalana de l'Aigua, al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, a l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a tots els partits politics amb representació al nostre Parlament nacional.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada