dimecres, 8 de febrer de 2012

Moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós sobre la restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al TN de Sant Mateu de Bages.

APROVADA: Vots a favor: 4 GfP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T, Vots en contra: 5 CIU 

El Ple coneix la moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós-AM, que el Sr. Agustí Masana i Santamaria presenta mitjançant la seva lectura :

"Restauració d'activitat extractiva d'argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al TM de Sant Mateu de Bages".

Atès que els residus dipositats seran residus generats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no a la nostra comarca i remarcant que no s'han tingut en compte els criteris d’autosuficiència i proximitat, indicats per la directiva de la Unió Europea i recollits per les lleis catalanes i espanyoles ( Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre del 2008; Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, BOE 29/7/11; Decret 69/2009 sobre criteris i procediments d'admissió de residus en els dipòsit controlats, DOGC 5370, 30/4/09; i Decret 1/1997 sobre disposició del rebuig en dipòsits controlats, DOGC 2307,13/1/97). Seguint el principis bàsics de sostenibilitat ecològica i ambiental, els residus sòlids urbans s'han de tractar a prop d’'on es generen, a fi d'evitar que el seu tractament malmeti indrets allunyats del punt d'origen. Atès que la nostra comarca, el Bages, ja assumeix amb escreix la seva quota de degradació mediambiental amb els dipòsits dels runams salins de Cardona, Súria, Balsareny i Sallent i la conseqüent salinització dels nostres rius i aqüífers, amb els nostres abocadors per a residus inerts, i amb l'abocador mancomunat per a residus d'origen municipal i que presta servei als municipis de la comarca del Bages amb 50.000 tn/any. Atès que l’abocador projectat a Sant Mateu és de 110.000 tn/any, sense tenir prevista la mobilitat i transport d'aquests residus a la nostra comarca.

Atès l’article 13 de la Directiva Europea 2008/98/CE sobre els residus, on diu;

Els estats membres adoptaran les mesures necessàries per assegurar que la gestió dels residus es realitzarà sense posar en perill la salut humana i sense danyar el medi ambient i, en particular: a) sense crear riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a la fauna i la flora; b) sense provocar incomoditats pel soroll i les olors; c) sense atemptar contra els paisatges i els llocs d'especial interès.

Atès que la ubicació d'aquesta activitat és molt propera al nucli urbà de Callús, al nucli agregat dels Manxons i a masies pertanyents al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.

Atesa la greu problemàtica que generen aquests abocadors pel que fa a les olors, provocant incomoditats, tal i com demostra el fet del gran nombre de persones mobilitzades en contra de l’abocador Elena, entre d'altres.

Atès que el municipi de Callús i poblacions veïnes en seran els més perjudicats per aquesta instal·lació a causa de les incomoditats que provocarà el soroll pel trànsit de camions pel mig del poble i les olors.

Atès que la Iixiviació de l’aigua de pluja a través del subsòl arrossegarà als aqüífers totes aquelles substàncies inerts i no inerts que contenen les bales plastificades de residus sòlids urbans, amb els riscos mediambientals que això suposa.

Atès que l’aigua de pluja en escorrentia de tota la superfície afectada per l’abocador serà conduïda pel torrent de Jaumeandreu vers el riu Cardener, podent afectar la qualitat de les seves aigües, ja molt malmesa degut al seu alt contingut amb clorurs.

Atès que la natura "inert" dels residus no es troba garantida al 100%, doncs la caracterització dels materials no és completa.

El grup municipal Imagina’t Sant Fruitós- AM proposa :

l. Manifestar públicament el rebuig d'aquest Ajuntament al projecte: "Restauració d'activitat extractiva d'argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats" al TM de Sant Mateu de Bages.

2. Manifestar el nostre enuig per l’actitud insolidària i desconsiderada de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, envers els municipis de la comarca del Bages, doncs, massa sovint som testimonis de fets i/o propostes que tenen per objectiu l’obtenció de contrapartides econòmiques per al propi municipi però que perjudiquen als municipis veïns. És, per tant, imprescindible el diàleg i l’acord entre les parts afectades.

3. Donar suport a la voluntat majoritària i solidaritzar-nos amb la dels veïns i veïnes de Callús en la seva tasca d'oposició a la instal·lació de l’abocador de residus sòlids urbans provinents d'ecoparcs.

4. Comunicar aquesta resolució a totes les parts interessades: l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, l'Ajuntament de Callús, el Consell Comarcal del Bages, el Conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Així com també a l’empresa promotora del projecte, Efienergia SL, i a la plataforma cívica Salvem Callús.

Amb tot, el Ple acordarà allò que sigui més convenient.” 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada