divendres, 3 de febrer de 2012

Ple del dimecres 8 de febrer de 2012

 1.  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Ple celebrada el 11 de gener de 2012 i de la sessió extraordinària de data 13 de gener de 2012.
Control de l’acció de govern
 1. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.
El Ple pren coneixement de tots els Decrets que han estat dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 11 de gener de 2012.
 1. Donar compte específic dels Decrets d’Alcaldia de data 19 de gener de 2012 pel qual es nomena al Sr. Roger Cots Valverde com a Secretari de l’ajuntament en virtut d’autorització per ocupar per acumulació el lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i es delega el règim de suplències i altres funcions en el Vicesecretari.
 1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local corresponents a les sessions de 9 i 23 de gener de 2012.
 1. Informació de les regidories.
 • Regidoria d’Esports, Entitats i Comerç :
 • Regidoria de Cultura, Festes, Ensenyament i Turisme :
 • Regidoria d’Economia, Hisenda, Medi Ambient i Indústria :
 • Regidoria d’Obres i Urbanisme :
 • Regidoria de Benestar Social, Veïnatge i Sanitat :
 • Regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana :
 • Regidoria de Joventut, Comunicació i Recursos Humans:
 • Regidoria de Planejament i Infraestructures:

Mocions
 1. Moció del grup municipal Imagina’t Sant Fruitós sobre la restauració d’activitat extractiva d’argila mitjançant el rebliment amb bales de materials adequats al TN de Sant Mateu de Bages.
 1. Moció dels grups municipals sobre el col.lector de salmorres Cardona – Balsareny – Abrera.
El Ple coneix de la moció de tots els grups municipals, acordada a la Junta de Portaveus, el text de la qual és el següent :

REQUERIMENT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FI I EFECTE QUE S’INICIÏN AMB URGÈNCIA ELS TREBALLS PEL DESDOBLAMENT DEL COL.LECTOR DE SALMORRES CARDONA-BALSARENY-ABRERA I S'OBLlGUI A L'EMPRESA IBERPOTASH , S.A. A COMPLIR LES EXIGÈNCIES QUE VAN SER-L'HI IMPOSADES EN L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT EXTRACTIVA LOCALlTZADA ALS TERMES MUNICIPALS DE SALLENT I BALSARENY I SÚRIA.


CMI de Presidència i Serveis Centrals
 1. Resolució de les al.legacions presentades per la Sra. Teresa Bacardit Òrrit, contra la tarifa “Llicència i control de l’activitat de venda d’articles de pirotècnia” de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats; i aprovació definitiva de l’ordenança.
 1. Ratificació de l’acord de JGL de 05/12/2011 mitjançant el qual s’aprova la creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’aprovació inicial de la reglamentació corresponent al seu funcionament.
 1. Modificació de la relació de llocs de treball. Incorporació de la fitxa descriptiva del lloc de treball de Secretaria. Modificació de la jornada de treball del lloc de treball de Tècnic d’Arxiu.
 1. Modificació puntual del Pla general en l’àmbit de Pineda IV.
 1. Prendre coneixement de l’auto del JCA num. 16 dictat en el recurs 536/2011-A3, interposat per la Junta de Compensació del Pla parcial urbanístic de Carretera de Berga I, subsector 2.
CMI de Serveis a la Ciutadania
 1. Aprovar el conveni de col.laboració entre la Volta ciclista a Catalunya A.E. , l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l’ajuntament de Manresa i Manresana de Equipaments Escènics, S.A. per a l’organització d’una etapa de la 92a edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
 1. Justificació de convenis subvencionals amb entitats i associacions subscrits durant l’any 2011.
 1. Pregunta del grup municipal CIU relativa al canvi de data festiva comercial del dia 12 d’octubre pel dia 21 de gener de 2012, dia del Patró i Festa Major d’Hivern.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada