dissabte, 7 de juliol de 2012

Ple Ordinari (11-07-2012)

Aquest dimecres 11 de juliol de 2012 a les 8 del vespre a la Sala de Plens, tornem a tenir Ple de l'Ajuntament amb la següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

PLE

1.   Aprovació de l'acta de la sessió del dia 13 de juny de 2012.

CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

2. Donar compte dels Decret dictats des de la darrera sessió plenària

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local en sessions de 4 i 18 de juny de 2012.

4. Informació de les regidories.

MOCIONS

5. Moció que presenta el grup municipal CiU per tal de dotar a aquest ajuntament d'un reglament regulador de participació dels regidors i regidores i dels grups municipals als mitjans de comunicació i difusió municipals.

6. Moció conjunta dels grups municipals d'adhesió a la moció aprovada el dimecres dia 6 de juny de 2012 al Consell Comarcal del Bages sobre les millores necessàries en la mobilitat Manresa-Barcelona.

CMI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

7. Aprovar la despesa corresponen a la quota anual de l'any 2012 i demanar la baixa d'aquest Ajuntament com a membre del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública de la demarcació del Bages, Berguedà i Solsonès.

8.   Aprovació de la modificació de crèdit núm. 007/2012 del pressupost municipal 2012 mitjançant transferència de crèdit.

9. Donar compte dels informes de reparament emesos per la intervenció municipal del quart trimestre de 2011 i primer i segon trimestre de 2012.

10. Adhesió al Protocol general de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015

CMI PROMOCIÓ TERRITORI

11. Acord que procedeixi en relació a la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua de 21 de maig de 2012 relativa al conveni de col·laboració per a la promoció i execució de les obres d'instal·lació d'un nou diposit de capçalera i conducció principal d'aigua elevada.

CMI SERVEIS CIUTADANIA

12. Aprovar inicialment l'expedient administratiu relatiu a la creació del servei d'aula de musica associada a l'escola de música de Navarcles.

13. Conveni entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament per a la prestació d'assistència sanitària de cobertura pública al consultori municipal pels anys 2009-2014. Aprovació de la clàusula addicional núm. 4 per la qual es fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament pel període de 1 de gener a 31 de desembre de 2012.

PRECS I PREGUNTES
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada