dimecres, 11 de juliol de 2012

Moció que presenta el grup municipal CIU per tal de dotar a aquest ajuntament d’un reglament regulador de participació dels regidors i regidores i dels grups municipals als mitjans de comunicació i difusió municipals.

DESESTIMADA  Vots a favor: 4 CIU, En contra:  4 GfP, 2 PSC, 2 IMAGINA’T

El Ple coneix la moció del grup municipal CIU que presenta mitjançant la seva lectura la Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU,:

MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES EL GRUP MUNICIPAL DE CiU PER TAL DE DOTAR A AQUEST AJUNTAMENT D’UN REGLAMENT REGULADOR DE PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELSGRUPS MUNICIPALS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS.

Atesa la potestat reglamentària i d’autoorganització que en l’àmbit de llurs competències
ostenta aquesta Corporació Local i atès que l’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix específicament, amb l’objectiu de garantir el dret d’accés als grups polítics i als regidors als instruments d’informació i difusió municipals, i que diu textualment: “El Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació”.

Atès que el Grup Municipal de CONVERGÈNCIA i UNIÓ està plenament convençut que al
conjunt de Grups Municipals ens pertoca dotar a aquest Ajuntament d’un instrument que
garanteixi la veu, l’expressió, la democràcia i la pluralitat política i de sensibilitats que
representa aquest consistori en tots els mitjans de comunicació i difusió públics, com a mandat de la ciutadania que exigeix a les institucions democràtiques i a llurs representants democràtics majors índex de transparència i maduresa.

Atès que per a garantir aquesta participació de tots els Grups Municipals i regidors en la informació corporativa, cal dotar a aquest Ajuntament d’un REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS, que contempli la constitució d’un Consell Municipal d’Informació i Difusió amb representació de tots els Grups Municipals, que tingui com a funcions les d’establir les línies generals de contingut dels mitjans de comunicació i difusió municipals, la proposició d’implantació d’altres mitjans de forma directa o indirecta, la proposta de formes de comunicació i informació i, en general, actuar com a òrgan col·legiat de participació, assessorament i control en l’àmbit de la formació i difusió municipals.

Atès que el mes de maig de 2012 l’Ajuntament ha editat el primer “Butlletí Municipal” amb una tirada de 1500 exemplars i amb Dipòsit Legal B-16334-2012, i que aquest mes de juny ha editat el segon d’aquests butlletins, en els quals només hi ha participat l’equip de govern i no s’ha donat accés al grup municipal de CiU, únic grup a l’oposició, incomplint així l’article 170.2 de la Llei 2/2003.

Atès que a la resta de mitjans d’informació municipals, com ara la web municipal, el facebook i el twitter, tampoc es dóna cabuda a tots els grups municipals, tal i com regula la llei 2/2003.

Per tot l’exposat el Grup Municipal de CONVERGÈCIA i UNIÓ, proposa al Ple l’adopció dels
següents 

ACORDS:

Primer.- INSTAR al Ple perquè constitueixi una Comissió amb representació de tots els Grups Municipals per tal que procedeixi a l’elaboració d’un REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS.

Segon.- INSTAR al Ple perquè un cop elaborat el REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS, previ el seu estudi i debat, sigui aprovat pel Ple d’aquesta Corporació Local i, així dotar a aquest Ajuntament d’un instrument que asseguri la participació i la pluralitat política i de sensibilitats que representa aquest consistori.

Tercer.- INSTAR al conjunt dels Grups Municipals a participar activament en els treballs d’elaboració del REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES I DELS GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS, i a aportar-hi llurs experiències i suggeriments.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada