dimecres, 11 de juliol de 2012

Moció conjunta dels grups municipals d’adhesió a la moció aprovada el dimecres dia 6 de juny de 2012 al Consell Comarcal del Bages sobre les millores necessàries en la mobilitat Manresa-Barcelona.

APROVADA  S’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents a la sessió.

El Ple coneix la moció conjunta que presenten els grups municipals mitjançant la lectura per part de la regidora Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU, com a la seva impulsora:

MOCIÓ PER TAL QUE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES S’ADHEREIXIN A LA MOCIÓ APROVADA EL DIMECRES DIA 6 DE JUNY DE 2012 AL CONSELL COMARCAL DEL BAGES SOBRE LES MILLORES NECESSÀRIES EN LA MOBILITAT MANRESA-BARCELONA.

Atès que el passat dimecres dia 6 de juny de 2012 va ser aprovada per unanimitat de tots els grups comarcals i consellers individuals que formen el plenari del Consell Comarcal del Bages la Moció sobre les millores necessàries en la mobilitat Manresa-Barcelona, i que diu
textualment:


MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS COMARCALS DE CIU, ERC, PSC I ELS CONSELLERS INDIVIDUALS DE PP, CUP, PXC I ICV-EUiA-EPM SOBRE LES MILLORES NECESSÀRIES EN LA MOBILITAT MANRESA-BARCELONA.
 
Atès que el Govern català s'ha compromès a tirar endavant les actuacions immediates
per tal de millorar la seguretat de la carretera C-55.


Atès que ja fa molts anys que la C-55 suporta un volum de trànsit diari molt superior a
allò que justifica la seva conversió en una autovia.


Atès que molts ciutadans i ciutadanes del Bages han de realitzar desplaçaments
habituals, per motius de feina, en direcció a l'àrea de Barcelona.


Atès que l'única alternativa viaria a la C-55 és l'autopista C-16, una via que té estipulat
un cost de peatge que resulta dissuasiu si s'ha d'utilitzar de manera habitual.


Atès que el Consorci Viari porta molts anys treballant i proposant millores en la mobilitat
entre Manresa i Barcelona.


Proposem l'adopció dels següents:


ACORDS:
1.- Que el Consell Comarcal del Bages i el Consorci Viari de la Catalunya Central faci el
seguiment del compliment per part del Govern català de les mesures proposades pel Consorci Viari amb l'objectiu d'eliminar els punts negres de la C-55, aconseguint així
millorar la seguretat d'aquesta via.

2.- Exigir l'alliberament total o parcial del peatge a l'autopista C-16 pels ciutadans i
ciutadanes residents al Bages.


3.- Exigir a ADIF i a la Generalitat de Catalunya les inversions necessàries en el tram
de Rodalies Manresa-Barcelona per tal de rebaixar la durada del trajecte a menys
d'una hora


4.- Fer arribar aquests acords al Conseller de Territori i Sostenibilitat.”


Atès que els grups municipals creuen fermament en la necessitat de que aquestes millores es facin realitat com més aviat millor, per tal d’evitar en la mesura que sigui possible el nombre d’accidents i morts en aquesta via.


Atès que els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages són usuaris habituals d’aquesta via, al
igual que de la C-16, i per tant beneficiaris directes en el cas que s’assolís la pretensió d’eliminar els punts negres de la C-55 així com d’alliberar total o parcialment el peatge de la C-16.

Per tot l’exposat els grups municipals, proposen al Ple l’adopció dels següents


ACORDS:

Primer.- Adherir-nos de forma unànime a la moció aprovada pel Consell Comarcal del Bages.

Segon.- Exigir l'alliberament total o parcial del peatge a l'autopista C-16 pels ciutadans i ciutadanes residents al Bages.

Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Bages, al Consorci Viari de la Catalunya Central i al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada